Blog

นวัตกรรมไทยที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สร้างโอกาส สร้างอาชีพใหม่ๆ

นวัตกรรมไทยที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สร้างโอกาส สร้างอาชีพใหม่ๆ

เทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในทุกมิติ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นอวัยวะส่วนที่ 33 ของผู้คน ทำให้ชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน เราสามารถเชื่อมต่อกับโลกกว้างได้ทุกที่ ทุกเวลา อุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้ฉลาดขึ้น สามารถทำงานอัตโนมัติหรือสั่งการได้จากระยะไกล กลายเป็นอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ Internet of Things (IoT) เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเกิดความท้าทายใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้คนเปลี่ยน เกิดอาชีพที่เติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค

เมื่อเทคโนโลยีได้ทลายข้อจำกัดของชีวิต จากการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลได้กลายเป็นโซเชียลมีเดียและสังคมออนไลน์ ทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ในสังคม เช่น แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่จำกัดแค่หน้าร้านอีกต่อไป เวลาและความสะดวกได้กลายเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดมูลค่าขึ้น จึงเกิดบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถเสิร์ฟถึงบ้าน การช้อปปิ้งออนไลน์ที่สามารถสั่งของได้จากทั่วประเทศ บริการรับซื้อและส่งสินค้า กลายเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตมีอาชีพและช่องทางการเกิดรายได้ใหม่ๆ เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้คนในยุคดิจิทัล

นวัตกรรมไทยที่สร้างอาชีพและรายได้ใหม่ๆ

วันนี้ คนไทยได้คิดค้นนวัตกรรมหลายอย่างที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ช่วยสร้างโอกาส สร้างรายได้ เกิดอาชีพใหม่ที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษา (EdTech) ที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น นวัตกรรมทางด้านการเกษตรในรูปแบบสมาร์ทฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฟาร์มยุคใหม่ ตั้งแต่การควบคุมการดูแลรดน้ำ ใส่ปุ๋ย วัดความชื้นและควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของพืชผักได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ นวัตกรรมที่สามารถพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการนำโดรนมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร ฯลฯ เพื่อช่วยให้การเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้น

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีอาชีพและรายได้ใหม่ๆ : Innovation for Wealthy Living เป็นอีกกลุ่มของนวัตกรรมไทยที่ได้เปิดมุมมองให้เห็นความสามารถของคนไทย ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งประเทศไทยยังมีนวัตกรรมอีกมากมายที่คนไทยคิดค้นขึ้นเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วันอย่างลงตัว