Innovation For Economic

Food

OKU Baker Rice Bread Mix

OKU Baker Rice Bread Mix

OKU Baker Rice Bread Mix
OKU Baker Rice Bread Mix

นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับข้าว แป้งขนมปังข้าวสำเร็จรูป โดยนำข้าวพันธุ์ที่มีปริมาณแอมิโลสต่ำและข้าวเหนียว มาผ่านกระบวนการบดแป้งแบบโม่กึ่งเปียก (Semi–wet mill) เพื่อให้ได้แป้งที่มีความละเอียดสม่ำเสมอ ร่วมกับแป้งดัดแปร และส่วนผสมอื่น ซึ่งสามารถนำมาทำขนมปังโดยการทดแทนแป้งสาลี 100 % โดยให้เนื้อสัมผัสที่คล้ายกับขนมปังที่ทำจากแป้งสาลีและแป้งสำเร็จรูป

Address

สถาบันค้นคว้าและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900