Blog

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute : IFI) แหล่งความรู้สำคัญเพื่อกำหนดทิศทางนวัตกรรมในอนาคต

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute : IFI)

#NIA #InnovationThailand #InnovationForesightInstitute #IFI