Blog

สร้างความความพันธ์กันได้ตลอดเวลาในทุกช่วงวัย ด้วยนวัตกรรมไทยเพื่อชีวิตที่เชื่อมต่อถึงกันได้

สร้างความความพันธ์กันได้ตลอดเวลาในทุกช่วงวัย ด้วยนวัตกรรมไทยเพื่อชีวิตที่เชื่อมต่อถึงกันได้

การใช้ชีวิตได้อย่างประณีตนั้น ผู้คนในสังคมต้องมีความเข้าใจกันจึงจะก่อให้เกิดความสุข ตั้งแต่สังคมเล็กๆ ระดับครอบครัวที่มีความแตกต่างระหว่าง Gen. สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการการยอมรับจากลูกหลาน คนวัยหนุ่มสาวที่สนใจทำกิจกรรมร่วมกัน เด็กๆ ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่อาจจะสนใจแต่เรื่องของตัวเอง ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้แต่ละสังคมเกิดช่องว่าง กลายเป็นกำแพงที่กั้นสร้างความไม่เข้าใจระหว่างกัน

แต่ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกับชีวิต ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดของคนไทย ได้เกิดมีนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตที่เชื่อมต่อถึงกันได้ (Connected Living) เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ช่วยให้การติดต่อกันง่ายขึ้น เชื่อมความรู้สึกของผู้คน ช่วยลดช่องว่าง ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกล ไม่ว่าวัยจะห่างก็สามารถแลกเปลี่ยนเรื่องดีๆ ด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เชื่อมต่อถึงกันได้ (Connected Living) จึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมไทยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ตอบโจทย์สังคมไทยที่มีความผูกพันทั้งในเครือญาติ และเครือข่ายสังคมที่สนใจเรื่องราวเดียวกัน กลายเป็น Community ที่อบอุ่น และทำให้สังคมไทยอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจและเป็นสุขอย่างแท้จริง