Innovation for Crafted Living

Safe Living

Ganfai

Ganfai

Ganfai
Ganfai

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตปลอดภัย ฉนวนฟางทนไฟ Ganfai ที่ใช้ฟางข้าวแทนใยแก้วใยหินโดยใช้เยื่อกระดาษเป็นวัสดุประสานแทนกาว สามาถซับเสียงภายในห้องได้ 75% สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 10-20 องศาเซลเซียส ทิ้งลงดินได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถ Recycle ได้ ไม่ลามไฟ และ ไม่เป็นอาหารของปลวก เป็นวัสดุใหม่ของโลกได้รับใบรับรองจากห้องสมุดวัสดุ Material Connexion

Address

Jarerntribhop Limited Partnership
140 5 แขวง/ตำบล สันปูเลย
เขต/อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ 50220