Innovation for Crafted Living

Easy Living

โลหะดามกระดูกสันหลัง

โลหะดามกระดูกสันหลัง

โลหะดามกระดูกสันหลังชนิดฝังในร่างกายสำหรับยึดตรึงกระดูกสันหลัง เพื่อเพิ่มความมั่นคงหรือเพื่อจัดกระดูกสันหลังที่คดผิดรูปให้ตรงขึ้นได้ จากกระดูกสันหลังที่หักหรือถูกการทำลายจากความเสื่อม หรือโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง โดยสกรูยึดกระดูกสันหลังและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง แบบเกลียวสกรูยึดกระดกู ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ ให้มีความแข็งแรง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วย

Address

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
33/15 เทพารักษ์ 10 แขวง/ตำบล บางปลา
เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel

0 2730 1791 - 2

E-mail

contact@orthope.com

Social media