Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

แพลตฟอร์ม IoT อัจฉริยะเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตอาหาร

แพลตฟอร์ม IoT อัจฉริยะเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตอาหาร

นวัตกรรมที่ช่วยให้ธุรกิจการผลิตอาหารง่ายขึ้น  จากปัญหาการควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเย็นให้มีความชื้นต่ำกว่า 40% โดยใช้เซ็นเซอร์วัด 2 จุดและจดบันทึกโดยพนักงาน ทำให้ไม่สามารถคำนวณเวลาหรือการควบคุมการผลิตที่เหมาะสมได้ และยังต้องสิ้นเปลืองเวลาด้านเอกสารเพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP จึงเกิดการคิดค้นระบบ FIoT platform ที่สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ระบบ ตามมาตรฐาน HACCP สามารถแจ้งปัญหาผ่าน web-service และแก้ไขผ่าน Line Application ได้ ช่วยลดกระบวนการตรวจสอบทำให้การดำเนินธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น

Address

บริษัท TIE Smart Solutions จำกัด
1706/26 พระราม 6 แขวง/ตำบล รองเมือง
เขต/อำเภอ ปทุมวัน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330