Innovation for Crafted Living

Safe Living

แผ่นยางป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบไม่ใช้สารตะกั่ว

Lead-free X-ray protective rubber sheet

แผ่นยางป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบไม่ใช้สารตะกั่ว
Lead-free X-ray protective rubber sheet

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตปลอดภัย ชุดป้องกันรังสีเอกซเรย์ ผลิตจากแผ่นยางโดยไม่ใช้สารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย รวมทั้งมีน้ำหนักเบา มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถสวมใส่เป็นระยะเวลานานได้ เหมาะสำหรับส่วนงานที่ต้องมีการใช้งานรังสีเอกซเรย์ เช่น แผนกทันตกรรม แผนกตรวจร่างกาย แผนกกระดูกและข้อ ห้องผ่าตัด ห้องสวนหัวใจ แผนกฉุกเฉิน ฯลฯ

Address

Future decoration group Co.,Ltd
311 แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

Tel

0819388366

E-mail

wanwanich4145@gmail.com

Social media