Innovation for Crafted Living

Healthy Living

"อุ" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านที่หมักจากข้าวไทย

"อุ" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านที่หมักจากข้าวไทย

นวัตกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หมักจากข้าวไทย "อุ" โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ การควบคุมสภาวะการหมัก การกรอง (degree of filtration) วิธีการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ (low temperature long time; LTLT) เพื่อควบคุมภาพด้านประสาทสัมผัสและความปลอดภัย พร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและสะดวกต่อการบริโภค เป็นการยกระดับเครื่องดื่มอุให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Address

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูมิปัญญาผู้ไทเรณูนคร
314 2 แขวง/ตำบล เรณู
เขต/อำเภอ เรณูนคร จังหวัด นครพนม 48170