Innovation for Crafted Living

Easy Living

หนูขออ่าน ตัวช่วยสถานพยาบาล ยกระดับการให้บริการสาธารณสุข

หนูขออ่าน ตัวช่วยสถานพยาบาล ยกระดับการให้บริการสาธารณสุข

ความรวดเร็วและความแม่นยำในการตรวจคัดกรองทางการแพทย์ คือ หัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรม “หนูขออ่าน” เป็นชุดตรวจคัดกรองผู้มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) ด้วยเอไอบนแทปเลตหรือสมาร์ทโฟน สามารถคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องได้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ซึ่งใช้เวลาตรวจคัดกรองเพียง 30 นาที และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำถึงร้อยละ 95 ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลให้มีความคล่องตัว และช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กเข้าถึงการดูแลที่เหมาะสม ให้มีพัฒนาการที่สมวัยอีกด้วย

Address

ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 พหลโยธิน 18 แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120