Innovation For Economic

Agriculture

ฟิล์มบรรจุอภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู

ฟิล์มบรรจุอภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีและปลอดภัย ฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู ซึ่งมีพลาสมาที่มีโปรตีนสูง มีสมบัติด้านอิมัลชันที่ดี ไม่ทำให้สีและกลิ่นของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง จึงสามารถนำมาผลิตฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถบริโภคได้ อีกทั้งวัตถุดิบนำมาจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน จึงมีความปลอดภัย

Address

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900