Innovation For Economic

Agriculture

ฟิล์มบรรจุอภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู

Food packaging film from pig blood

ฟิล์มบรรจุอภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู
Food packaging film from pig blood

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีและปลอดภัย ฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู ซึ่งมีพลาสมาที่มีโปรตีนสูง มีสมบัติด้านอิมัลชันที่ดี ไม่ทำให้สีและกลิ่นของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง จึงสามารถนำมาผลิตฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถบริโภคได้ อีกทั้งวัตถุดิบนำมาจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน จึงมีความปลอดภัย

Address

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900