Innovation For Economic

Agriculture

ฟิล์มบรรจุอภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู

Food packaging film from pig blood

ฟิล์มบรรจุอภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู
Food packaging film from pig blood

Address

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด