Innovation For Economic

Agriculture

"ปุ๋ยภูตะวัน" ปุ๋ยชีวภาพมาตรฐาน IFOAM สำหรับเกษตรอินทรีย์

"ปุ๋ยภูตะวัน" ปุ๋ยชีวภาพมาตรฐาน IFOAM สำหรับเกษตรอินทรีย์

นวัตกรรมด้านการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มตรึงไนโตรเจนอิสระ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Azotobacter sp. Azospirillium sp. และ Rhodobacter sp. ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจนลงในดิน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ IFOAM ให้ใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ 

Address

บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
109 บ้านเก่า-กาญจนบุรี 4 แขวง/ตำบล บ้านเก่า
เขต/อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000