Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป TB d-tect

ชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป TB d-tect

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคพร้อมน้ำยาสำเร็จรูปที่มีความไวและความจำเพาะสูง สามารถตรวจเชื้อวัณโรคจากเสมหะหรือสิ่งส่งตรวจ โดยใช้ระยะเวลาในการค้นหาและติดตามโรคเพียง 45 นาที จากเดิมใช้เวลา 1–2 เดือน ช่วยให้รู้ผลรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นำไปสู่การป้องกัน การบำบัด และการรักษาจากแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ช่วยตัดวงจรและลดอัตราเสี่ยงต่อการระบาดของวัณโรคจากคนสู่คนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Address

รศ.ดร. ธงชัย แก้วพินิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด
114 สุขุมวิท 23 แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ
เขต/อำเภอ วัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110