Activity & News

เมื่อโลกต้องการอาหารเพิ่มสูงขึ้น เทคโนโลยีการผลิตอาหารขั้นสูงจะเป็นอย่างไร ?

จำนวนประชากรบนโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อาหารถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่สำคัญที่มนุษย์ขาดไม่ได้และมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เมื่อกระบวนการโลจิสติกส์และเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้การขนส่งอาหารจากอีกฟากหนึ่งไปสู่อีกฟากหนึ่งของโลกทำได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ทรัพยากรในการผลิตอาหารเริ่มไม่เพียงพอกับความต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมและการพัฒนาวิธีการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนทั่วโลกได้มากขึ้น และรวดเร็วขึ้น

การใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารขั้นสูง (Advanced Foods) ถือเป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นได้ เทคโนโลยีการผลิตอาหารขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันมีความล้ำหน้าและได้รับการพัฒนาก้าวไกลเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่

  1. Protein Engineering วิศวกรรมในการผลิตโปรตีนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากโปรตีนจากสัตว์ที่ผลิตจากกระบวนการเลี้ยงปศุสัตว์ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการอีกต่อไป การที่ใช้เทคโนโลยีอณูชีววิทยาเพื่อสร้างโปรตีนโดยตรง ทำให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการถือเป็นเรื่องน่าสนใจ และสามารถทำใด้รวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีนี้นอกจากจะช่วยในการผลิตอาหารแล้ว ยังสามารถต่อยอดในทางการแพทย์ได้อีกด้วย เช่น การเพาะเนื้อเยื่อสำหรับอวัยวะต่าง ๆ เช่น หัวใจ ไต ตับ ปอด ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะต่างๆ ได้ตามต้องการ
  2. เกษตรกรรม 4.0 การทำฟาร์มยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการเพาะปลูกและควบคุมคุณภาพให้ได้ผลผลิตสูงสุด เช่น การใช้ดาวเทียมเพื่อสำรวจสภาพดินแต่ละแหล่งว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อควบคุมดูแลการปลูกพืชโดยอัตโนมัติแทนการใช้แรงงานคน ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี นวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและลดการใช้สารเคมี รวมถึงการตรวจสอบแบบย้อนหลังด้วย Blockchain ทำให้รู้ถึงที่แหล่งมาของอาหารและตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ทุกขั้นตอน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและได้รับสินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
  3. CRISPR & Microbiome เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกได้โดยการแก้ไขพันธุกรรมที่ผิดปกติต่าง ๆ ด้วย CRISPR และปรับปรุงพัฒนาพืชให้สามารถทนต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นด้วย Microbiome จึงทำให้สามารถผลิตพืชผักและผลไม้ได้มากตามความต้องการ เมื่อสามารถควบคุมคุณภาพและสร้างผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติได้ตามความต้องการก็จะสามารถสร้างผลผลิตได้แน่นอน ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก เทคโนโลยีชั้นสูงจึงมีบทบาทสำคัญต่อการผลิตอาหารในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่มาของเนื้อหา :
(1) NSTDA
(2) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานทูต ณ กรุงวอชิงตัน
(3) IFI - Innovation Foresight Institute