Activity & News

พลังงานสะอาด...พลังงานทางเลือกเพื่อโลกในอนาคต

มลภาวะ ของเสีย และการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง คือปัญหาที่สั่งสมมานาน และทำให้ทรัพยากรหลายๆ อย่างกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต โดยเฉพาะการใช้พลังงานที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่แหล่งพลังงานเหล่านั้นเริ่มหมดลง ในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศจึงต้องเร่งค้นหาพลังงานทดแทนใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งแนวโน้มของพลังงานในอนาคตจะมาจาก 3 ด้วยกัน คือ

  1. พลังงานความร้อนใต้พิภพ ความร้อนที่อยู่ใต้แผ่นดินนับเป็นแหล่งพลังงานที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีความเสถียร แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานจากแหล่งพลังงานนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ตั้งแต่การสำรวจและการขุดเจาะ และยังไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ก็มีหลาย ๆ องค์กรได้พัฒนาและสามารถผลิตพลังงานได้บ้างแล้ว ส่วนในอนาคตหากเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไกลจนสามารถใช้งานได้เต็มที่ แหล่งพลังงานนี้ถือเป็นแหล่งที่ให้พลังงานอย่างมหาศาลทีเดียว
  2. พลังงานชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทนอันดับแรกที่มีความน่าสนใจ จากเทรนด์ Zero Waste ที่กำลังมาแรง ได้กระตุ้นให้เกิดการลดของเสียในกระบวนการผลิต ทั้งของเสียจากแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งการเกษตร ซึ่งนับว่าได้เกิดประโยชน์ต่อโลกถึง 2 ต่อ คือทำให้สามารถใช้วัตถุดิบและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดขยะลดภาระในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทำให้เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับการกำจัดของเสีย โดยของเสียต่างๆ จะถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการให้กลายเป็นพลังงานทดแทนที่เกิดประโยชน์มากมาย เช่น เป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อน ผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นเชื่อเพลิงในการขนส่ง
  3. พลังงานไฮโดรเจน เป็นอีกหนึ่งพลังงานที่มีโอกาสในการสร้างให้เกิดประโยชน์ เพราะไฮโดรเจนเป็นธาตุที่พบมากเป็นอันดับ 3 ของโลก และน้ำยังเป็นส่วนประกอบของสสารเกือบทุกชนิด พื้นที่กว่าร้อยละ 75 ของโลกเป็นน้ำ จึงไม่ต้องกลังวลว่าไฮโดรเจนจะหมดไป เพราะสามารถสกัดได้จากน้ำ และยัง เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะการเผาผลาญของก๊าซไฮโดรเจนนั้นไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลย แต่ในปัจจุบันพลังงานไฮโดรเจนกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนในด้านการผลิต หากเทคโนโลยีสามารถพัฒนาจนทำให้การผลิตพลังงานไฮโดรเจนคุ้มค่าสำหรับการนำมาใช้ในเชิงธุรกิจ ก็สามารถเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญและสามารถเปลี่ยนโลกได้

ที่มาของเนื้อหา :
(1) Mega Trends, Frost & Sullivan 
(2) แหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อลดโลกร้อน, Academic Focus