Blog

"Innovation for Crafted Living" นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

"Innovation for Crafted Living"
นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ขณะที่เทคโนโลยีมีพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม แต่อีกด้านก็สร้างให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเกิดโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะด้านสุขอนามัยเท่านั้น แต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะการระบาดของโรคโควิด19 ในขณะนี้ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก

"วิกฤต" เปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน "นวัตกรรม" ที่หลากหลาย

ท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสใหม่ๆ อยู่ด้วยเสมอ การเกิดวิกฤตต่างๆ ทั่วโลกในขณะนี้ทำให้เราได้เห็นศักยภาพ ด้านนวัตกรรมที่คนไทยที่มีหลากหลายด้านที่สามารถใช้แก้วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากดีเอ็นเอนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่น ของคนไทยที่มีความประณีตพิถีพิถันในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สะท้อนให้เห็น จากนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความประณีตใส่ในใจทุกรายละเอียด เพื่อตอบโจทย์การทำให้ชีวิต มีความสะดวกสบาย มีความสุข และมีความประณีตในการใช้ชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก

วันนี้ "Innovation Thailand" จะมานำเสนอมุมมองใหม่ของนวัตกรรมจากประเทศไทยที่มีการพัฒนาขึ้นมา อย่างประณีตในหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นที่เรียกว่า "Innovation for Crafted Living"

ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย

  • นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี (Healthy Living)
  • นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความปลอดภัย (Safe Living)
  • นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย (Easy Living)
  • นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับโลก (Smart Living)
  • นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เชื่อมต่อถึงกันได้ (Connected Living)
  • นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีอาชีพและรายได้ใหม่ๆ (Wealthy Living)
  • นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Happy Living)

วันนี้มาพิสูจน์กันให้เห็นเลยว่า ประเทศไทยพร้อมที่จะรับมือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งการระบาดของโรค (Pandemic) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) หรือกระทั่งวิกฤตเศรษธุกิจ (Economic Crisis) แม้ว่าโลก เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ประเทศไทยก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยนวัตกรรมไทยที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวทุกสถานการณ์