Blog

นวัตกรรมไทย ช่วยให้ผู้พิการทางร่างกายใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

นวัตกรรมไทย ช่วยให้ผู้พิการทางร่างกายใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

ความบกพร่องทางร่างกายทั้งจากความพิการและความเจ็บป่วยทำให้หลายคนต้องประสบ กับความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันหลายแง่มุม ด้วยข้อจำกัดหลายๆ อย่างทำให้บางราย เกิดความท้อแท้สิ้นหวัง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต กลายเป็นภาระของสังคมในที่สุด การช่วยให้ผู้ที่มีข้อจำกัดสามารถช่วยเหลือตนเองได้ น่าจะเป็นทางออกที่ดีเพื่อให้คนเหล่านั้น ได้ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม มีคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจกับตนเอง จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการ คิดค้นนวัตกรรมไทยหลายๆ ด้านที่ออกแบบเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้พิการใช้ชีวิตดีขึ้นและมีความสุข

นวัตกรรมไทย ช่วยให้ผู้พิการทางร่างกายใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

รถเข็นวีลแชร์ปรับยืนได้

ตอบโจทย์ปัญหาการใช้งานวีลแชร์ที่มีข้อจำกัด ช่วยให้ผู้พิการ หรือผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ให้สามารถยืนและช่วยเหลือตัวเองได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถทำกายภาพบำบัดได้สะดวก มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย ราคาที่ถูกกว่ารถเข็นที่นำเข้าจากต่างประเทศ

นวัตกรรมไทย ช่วยให้ผู้พิการทางร่างกายใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

เด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ

การรับบริการทางทันตกรรมของผู้พิการมักมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ล้อเลื่อนไปยังเก้าอี้ทำฟัน ซึ่งมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงเกิดการคิดค้นเก้าอี้ทำฟันที่ให้ผู้พิการเข็ญรถวีลแชร์ขึ้นไปบนเก้าอี้ทำฟันได้เลย ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้

นวัตกรรมไทย ช่วยให้ผู้พิการทางร่างกายใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

ระบบช่วยสื่อสารโดยใช้สัญญาณสมองระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์

นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่พูดหรือขยับร่างกายไม่ได้และแพทย์สื่อสารกันง่ายขึ้น โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้จะใช้เทคนิคประมวลผลสัญญาณสมอง กับเทคโนโลยีการสร้างซอฟแวร์สำเร็จรูป เพื่อเป็นระบบช่วยสื่อสารด้วยสัญญาณสมอง ช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูดได้สื่อสารกับแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้

นวัตกรรมเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่คิดค้นโดยคนไทย และเรายังมีนวัตกรรมที่ตอบสนองการใช้ชีวิตหลากหลายแง่มุมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงไลฟสไตล์ การสร้างอาชีพใหม่ๆ และการสร้างความสุข ซึ่งล้วนเป็นผลงานของคนไทยที่น่าค้นหาและร่วมภาคภูมิใจ