Blog

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย Innovation for Easy Living

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย Innovation for Easy Living

คิดค้นเพื่อให้ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

อะไรคือชีวิตที่สะดวกสบาย?... สำหรับคนทั่วไปอาจหมายถึงการมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้าน อุปกรณ์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ระบบสาธารณูปโภคหรือการขนส่งสาธารณะที่ช่วยให้การเดินทางไปไหนมาไหนได้ง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงแหล่งช็อปปิ้ง ดูหนังฟังเพลง ฯลฯ แต่...สำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ชีวิตที่สะดวกสบาย กลับเป็นแค่การที่สามารถพึ่งพาตนเองหรือไปไหนมาไหนได้โดยไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่น แค่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษและมีความสุขแล้ว

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย Innovation for Easy Living

ความยากลำบากในการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

การใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต้องพบกับอุปสรรคและข้อจำกัดมากมายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต เช่น

  • ความยากลำบากในการเดินทาง
  • การไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคและการคมนาคมต่าง ๆ
  • อุปสรรคด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ผู้สูงอายุต้องพบอุปสรรคทั้งด้านสายตา การเคลื่อนไหวที่ช้าลง หรือมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ได้ ฯลฯ

นวัตกรรมไทยคิดค้นเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัย ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จากพื้นฐานสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะต่อกลุ่มผู้เปราะบาง จึงได้คิดค้นนวัตกรรมมากมายที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้ใช้ชีวิตที่ง่ายและสะดวกสบายขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น เครื่องเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา หนังสือเสียง เสื้อยืดที่ผู้พิการทางสายตาสามารถเลือกสีและขนาดได้ด้วยตนเอง อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ฯลฯ

นวัตกรรมไทยเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย (Easy Living)

จึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ลดความแตกต่าง ทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียม ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ของกลุ่มนวัตกรรมไทยที่จะทำให้ชีวิตคนไทยและคนทั้งโลกพบความสุขมากขึ้น และยังมีนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเราจะทยอยนำเสนอเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้คนไทยได้รู้จักและร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน