Blog

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความปลอดภัย Innovation for Safe Living

คิดค้นเพื่อปกป้องชีวิตและคุ้มครองทรัพย์สินให้ปลอดภัยอย่างมั่นใจ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ความเจริญของสังคมเมืองแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันรูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ตั้งแต่ลักษณะครอบครัวที่มีสมาชิกน้อยลง อยู่เป็นโสดมากขึ้น รูปแบบที่อยู่อาศัยที่อยู่เป็นห้องหรือคอนโด สถานที่ทำงาน เครื่องใช้และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมถึงลักษณะสังคมที่เปลี่ยนไป เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนเข้าสู่เมืองใหญ่ โดยเฉพาะการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำนวนมาก ทำให้เกิดสังคมเมืองที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม เมื่อมีผู้คนแปลกหน้ามาอยู่รวมกันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจเกิดปัญหาทางด้านสังคมต่าง ๆ มากมาย

Innovation for Safe Living

ความเสี่ยงในการใช้ชีวิต และความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

แม้ว่าในชีวิตในเมืองจะมีเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่ในทุกวัน ก็มีข่าวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยให้เห็นอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดเดาได้ และที่เกิดจากการกระทำของมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบ
...ความเสี่ยงและอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
...ความเสี่ยงในการใช้รถ ใช้ถนน และบริการด้านคมนาคมสาธารณะ
...ความเสี่ยงและอันตรายในการทำงานกับเครื่องจักร
...ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินจากกลุ่มมิจฉาชีพในหลากหลายรูปแบบ
...ฯลฯ

นวัตกรรมไทยคิดค้นขึ้นเพื่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

วันนี้...คนไทยได้คิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทั้งด้านการคมนาคม การให้บริการสาธารณะ การเพิ่มความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร รวมถึงความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่มีนวัตกรรมที่ช่วยติดตามสอดส่อง แจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นกับรถ บ้าน หรือที่อยู่อาศัย การประกันความเสียหายจากการโจรกรรม และภัยรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยและเป็นเมืองที่น่าอยู่ในทุกมิติ

นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย เป็น 1 ใน 7 นวัตกรรมที่คนไทยคิดค้นและพัฒนาขึ้น ซึ่ง Innovation Thailand ได้รวบรวมเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้คนไทยได้รู้จักและร่วมภาคภูมิใจ และ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความปลอดภัย” (Safe Living) ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนวัตกรรมที่ทำให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและเหมาะสมกับชีวิตในปัจจุบัน