Innovation Thailand

จากประเทศฐานวัฒนธรรม สู่ประเทศฐานนวัตกรรม

ประเทศไทย 4.0 มุ่งนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยด้านนวัตกรรมให้ประจักษ์สู่สายตาคนทั้งโลกถึงการเป็นประเทศฐานนวัตกรรม รวมถึงสื่อสารถึงคุณค่าของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยและคนทั่วโลก หรือ Innovated in Thailand ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้ก้าวผ่านจากภาพลักษณ์ “ประเทศฐานวัฒนธรรม” สู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่เปิดมุมมองใหม่ของประเทศไทยที่แตกต่างจากเดิม ให้คนไทยและคนทั่วโลกเกิดการรับรู้และยอมรับประเทศไทยในฐานะ “ประเทศฐานนวัตกรรม” หรือ Innovation Nation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจัดทำโครงการ “Innovation Thailand” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย และสื่อสารคุณค่าของ Innovated in Thailand เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศเกิดความภาคภูมิใจกับนวัตกรรมที่สร้างโดยฝีมือคนไทย เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคนไทยและคนทั่วโลก รวมถึงต่างชาติเกิดการรับรู้และยอมรับนวัตกรรมจากประเทศไทย โดยนำ “Innovation for Crafted Living” หรือ “นวัตกรรมเพื่อความประณีตในการใช้ชีวิต” มาเป็นแนวคิดหลักในการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นดีเอ็นเอนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นของคนไทยที่มีความประณีตพิถีพิถันในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สะท้อนให้เห็นจากนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อตอบโจทย์การทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย มีความสุข และมีความประณีตในการใช้ชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก รวมไปถึงเชื่อมโยงนวัตกรรมไทยกับต่างประเทศผ่านโครงการ Innovation Diplomacy ซึ่งเป็นช่องทางส่งเสริมให้ภาพลักษณ์นวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับโลก

การยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศฐานนวัตกรรมต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกภาคของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม เพื่อช่วยกันสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาประเทศในทุกมิติ และภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราเชื่อมั่นว่าพลังของ Innovation Thailand จะเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศที่เดิมเป็นเพียงประเทศแห่งรอยยิ้มและวัฒนธรรม สู่การเป็นประเทศมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าแก่คนทั้งโลก เกิดการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากประเทศฐานวัฒนธรรมสู่ประเทศฐานนวัตกรรม รวมถึงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง