Happy-living

Happy Living

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข

ประเทศไทยมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับดนตรี ศิลปะ และนันทนาการ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ทำให้คนไทยและคนทั่วโลกมีชีวิตที่มีความสุข วันนี้เราได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมมากมายที่สร้างความบันเทิง สร้างรอยยิ้ม และความสุขที่สร้างความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลก

ด้านดนตรี เช่น แซกโซโฟนพลาสติก ระบบจองวงดนตรีผ่านเว็บไซต์

ด้านศิลปะ เช่น โรงมหรสพสร้างสรรค์เพื่อการตื่นรู้ สีไทยประจงศิลป์

ด้านนันทนาการ เช่น แพลตฟอร์มท่องเที่ยวเพื่อชุมชน แพลตฟอร์มจัดอีเวนท์ออนไลน์