The Economist ชี้ทางคลายวิกฤตสังคมด้วยนวัตกรรม

ไม่ว่าปรากฏขึ้นในบริบทไหนและเวลาใด “นวัตกรรม” ก็สื่อถึงความก้าวหน้าและให้ความหวังได้เสมอ ยิ่งกับยุคสมัยที่โลกหมุนเร็วขึ้นด้วยพลังของเทคโนโลยีและท่ามกลางปัญหามากมายที่สังคมทั่วโลกกำลังเผชิญในปัจจุบัน แนวทางใหม่ๆ และการขยายขอบเขตความร่วมมือในรูปแบบนวัตกรรมจึงทวีความสำคัญ นี่เป็นหลักใหญ่ใจความที่เหล่าบุคลากรชั้นนำทั้งของไทยและนานาประเทศย้ำตลอด งานปฏิบัติงานนวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation in Action 2019) ที่จัดโดย The Economist

หัวข้อแรกที่เหล่า Speaker มากประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเชิงสังคมขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีคือ การสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมเชิงสังคมให้เกิดขึ้น โดย ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า ความร่วมมือของทุกฝ่ายก็เหมือนกับการลากเส้นผ่านจุดเล็กๆ มากมาย ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะกลายเป็นภาพใหญ่

ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

ขณะที่ Alision Eskesen รองประธานฝ่ายเอเชียแปซิฟิก ศูนย์การเติบโตอย่างทั่วถึงของ Mastercard ให้ทัศนะไปในทิศทางเดียวกันว่า แม้มีความท้าทายมากมาย และต้องคิดอย่างรอบคอบถึงผลได้ผลเสียทางธุรกิจและสังคม แต่หากทำสำเร็จทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์

หัวข้อถัดมาของงานครั้งนี้ที่น่าสนใจเช่นกันคือ How can we avoid “Davos Man” Syndrome? โดย สุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ Change Fusion Institute ซึ่งผลักดันนวัตกรรมเชิงสังคมในไทยมาหลายปี กล่าวว่า การอยากให้ปัญหาระดับโลกแก้ไขได้อย่างง่ายดายแค่ผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆ มารวมตัวกันและสั่งการลงไป (Davos Man) นั้น จะแก้ได้ต้องเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงปรับกรอบความคิด และลงมาทำงานกับคนทุกระดับมากขึ้น เพราะไม่ใช่ทุกปัญหาที่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีสั่งการและใช้อำนาจหรือตำแหน่งข่มขู่ คล้ายการตอกตะปู

หัวเรือใหญ่ของ Change Fusion Institute ยังให้ทัศนะว่าปัจจุบันอภิมหาข้อมูล (Big Data) ยังไม่ถูกนำมาใช้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและการสร้างนวัตกรรมทางสังคมมากเท่าที่ควร เพราะภาครัฐและบริษัทหวงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ได้ จนอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันคือยุคมืดของข้อมูล (Data dark age)

ช่วงท้ายของงาน Social Innovation in Action 2019 ผู้มาร่วมงานได้เข้าใจนวัตกรรมทางสังคมมากขึ้น ด้วยการขึ้นเวทีของ Ernest Chan ผู้ร่วมก่อตั้ง AESIR บริษัทฮ่องกงที่นำเทคโนโลยี ความจริงเสมือน (VR) และ ความจริงเสริม (AR) มาช่วยให้เด็กวัยเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก โดย Chan เชื่อว่าความสำเร็จทั้งหมดเป็นเพราะการเล่นเป็นภาษาสากลของเด็กทั่วโลก รวมถึงกลุ่มที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ด้วย

ส่วน Anuj Sharma ประธานบริหารของ Piramal Water บริษัทที่แก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดในชนบทของอินเดีย ก็ชี้ให้เห็นว่า นวัตกรรมทางสังคมไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีซับซ้อนเสมอไป เพราะหากมีระบบที่ดีและเข้าใจปัญหาอย่างตรงจุด เช่น บริษัทในความดูแลที่จัดการใน 3 ประเด็นคือ ความขาดแคลน การใช้ และการเข้าถึงแหล่งน้ำ บริษัทด้านนวัตกรรมทางสังคมอื่นๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้พร้อมกับแก้ไขปัญหาทางสังคมได้เช่นกัน

 

ที่มา : https://marketeeronline.co/archives/125295

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
ดร.ภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
วีรบูรณ์ วิสารทสกุล​
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
– ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
– ปริญญาเอก: สาขาประชากรศึกษา ม.มหิดล (รอตีพิมพ์บทความ)

ประสบการณ์ทำงาน
– มกราคม 2558-ปัจจุบัน: อาจารย์ มหาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– มกราคม 2550-2557: อาจารย์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– มกราคม 2548-ธันวาคม 2548: ผู้ประสานงานโครงการนโยบายสาธารณะด้าน สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– พฤษภาคม 2545-พฤศจิกายน 2547: ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
– กันยายน 2541-เมษายน 2545: หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานกองทุน เพื่อสังคม (Social Investment Fund)
– มิถุนายน 2538-สิงหาคม 2541: ผู้ประสานงานฝ่ายวิจัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
– 2536-2538: ผู้ช่วยวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. Eugen Antalovsky​
Managing Director

As senior advisor, consultant, author and moderator, Eugen Antalovsky is involved within the fields of urban planning and site development, smart and resilient city strategy management, migration, diversity and social inclusion, as well as urban democracy and participation, cross-border cooperation, and strategic development of city tourism.

Since 2017, he has been responsible as Managing Director for the strategic development and the internationalisation of UIV Urban Innovation Vienna GmbH. He is internationally active as a senior expert and advisor, for example, for the European Commission’s ESPON (European Spatial Planning Observatory Network), for the RPA (Regional Planning Association) in the development of their 4th regional plan for the New York-New Jersey-Connecticut tristate region, or for the EIB European Investment Bank (“Cities transformed”: http://www.eib.org/en/essays/vienna).

Between 1996 and 2016 Eugen Antalovsky was Managing Director of europaforum vienna, a Centre for Urban Dialogue and European Policy, which supported the City of Vienna in leveraging its presence and role in international and European city networks.

คุณณฐมน กะลำพะบุตร​
ผู้จัดการสำนักบริหารและส่งเสริมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

คุณณฐมน กะลำพะบุตร
ผู้จัดการสำนักด้านความหลากหลายทางขีวภาพ
หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกว่า 20 ปี
(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ CPF)

ธนากร พรหมยศ​
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด ค่ะ

ประวัติการศึกษา 
– จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– อบรม ธุรกิจเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ม.ศรีนคริทร์วิโรจน์

ประวัติการทำงาน
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด
ปี 2560-ปัจจุบัน นักจัดรายการวิทยุ Like Station 1494 AM
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล แอ็คชีฟเม้นท์ แพลตฟอร์ม จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา
– ผู้จัดรายการวิทยุ ที่คลื่น Like Station 1494
– ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน Ind-tech Hackathon
– ได้ถูกรับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Youth Co:Lab – National Dialogue (Youth Co:Lab ภายใต้แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย (Thailand Social Innovation Platform) สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ Citi Foundation
– ร่วมเสวนา เอจจิ้ง2.0 บางกอกแชปเตอร์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การรับมือกับปัญหาสังคมสูงวัยด้วยโซลูชั่นทางธุรกิจ”
-ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 social tech startup of ImpacTech Thailand acceleration program first cohort in bangkok

สฤณี อาชวานันทกุล​
นักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก มีประสบการณ์ทำงานในภาคการเงินกว่า 8 ปี ในฐานะวาณิชธนกรที่ธนาคารดอยช์ สาขาฮ่องกง พนักงานสินเชื่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ วาณิชธนกรและรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ฮันเตอร์ส แอ็ดไวซอรี่ จำกัด ก่อนที่จะตัดสินใจออกมาทุ่มเทเวลาให้กับงานเขียนและงานวิจัยอย่างเต็มตัว

นักท่องเว็บชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักสฤณีในชื่อ “คนชายขอบ” หรือ “Fringer” จากบล็อก http://www.fringer.co/ ซึ่งการเขียนบล็อกได้นำไปสู่การเป็นคอลัมนิสต์ประจำโอเพ่นออนไลน์ งานเขียนและแปลของเธอส่วนใหญ่สะท้อนความสนใจอย่างต่อเนื่องในกิจการเพื่อสังคมและการเงินเพื่อสังคม อาทิ “พลังของคนหัวรั้น” (แปลจาก The Power of Unreasonable People โดย John Elkington และ Pamela Hartigan), “สร้างโลกไร้จน” (แปลจาก Creating a World Without Poverty โดย Muhammad Yunus), “ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์” และ “ทุนนิยมที่มีหัวใจ: ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา” ดูรายชื่อผลงานทั้งหมดได้จากหน้า “Writings” บนบล็อกส่วนตัวที่ http://www.fringer.org/

ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์​
ผู้จัดการระบบนิเวศและบ่มเพาะธุรกิจStartup สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
2554: ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติม๊อคโพ ประเทศเกาหลีใต้
2550: ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ม๊อคโพ ประเทศเกาหลีใต้
2547: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 1)
2547 : ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชนและภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
มิ.ย. 2561- ปัจจุบัน ผู้จัดการระบบนิเวศและบ่มเพาะธุรกิจStartup สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือ บ่มเพาะและลงทุนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

2561-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการไทย

2559-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรครบ
วงจรให้กับผู้ประกอบการเกษตรของไทย www.agtia.com

พ.ย.2560-พ.ค.2561 ผู้จัดการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (*บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง บริษัทกลุ่มธุรกิจชีวภาพ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และบริษัทกลุ่มพลังงานชีวภาพ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จ ากัด มหาชน) พัฒนาธุรกิจใหม่ฐานชีวภาพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และชายแดน ตามกรอบ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และคณะทำงาน นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.bbgigroup.com

พ.ค. 2560-ต.ค. 2560 ผู้จัดการยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ กลุ่มธุรกิจชีวภาพ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) – ก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุนธุรกิจใหม่ เจรจาต่อรองกับพันมิตรในการร่วมลงทุนในกิจการแห่งอนาคต การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่ธุรกิจฐานชีวภาพครบวงจร

ม.ค. 2560- เม.ษ. 2560 ผู้จัดการด้านเครือข่ายและพันธมิตร สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)-พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

2558-2560 ที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม www.innothai.net

2559 ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ด้านเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ด้านนวัตกรรม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนงาน บริหารโครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา เอกชน และวิสาหกิจชุมชนทั้งไทยและต่างประเทศ

2559 ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานใหม่ ด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

2558-2559 ที่ปรึกษานโยบายเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม “เมืองนวัตกรรมอาหาร” Foodinnopolis ภายใต้นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

2554 –2558: นักวิจัยนโยบายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

2551-2554 : หัวหน้าบริหารและการจัดการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรและอาหาร
ประจ าภูมิภาค มหาวิทยาลัยแห่งชาติม๊อคโพ ประเทศเกาหลีใต้

2550-2551 : ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายการผลิต บริษัท เคอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปูประเทศไทย

2547-2550 : นักวิจัยและผู้ช่วยสอน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งชาติม๊อคโพ ประเทศเกาหลีใต้

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์​
อาจารย์ประจำ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา
2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ด้านการสอน/ฝึกอบรม/ที่ปรึกษา
1. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการ จัดโดย Science Park มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2557
2. กำรใช้งาน Google Apps for Education จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2557
3. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP จัดโดย SIPA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556
4. ที่ปรึกษา กิจกรรม ส่งเสริม SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
น.พ.พูลชัย อนันตวิทยา​
ประธานฝ่ายการแพทย์ บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จำกัด

ประสบการณ์และประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม
  ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ แต่งตั้งโดย นายกรัฐมนตรีเมื่อ 22 สค 2562
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาพฤตินิสัย คณะกรรมการเพื่อการประสานยุทธศาสตร์ชาติ
  การปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ลดการกระทำผิดซ้ำ
  ลดปัญหายาเสพติดในเยาวชนชนเผ่า
 • รองนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย SE Thailand
 • จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์และวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์แพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด จากแพทยสภา
 • ร่วมก่อตั้งโครงการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับผิดชอบพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีความเหลื่อมล้ำสูง
 • ทำงานแพทย์โรคหัวใจ พบคนไข้โรคหัวใจอายุน้อยมาปรึกษามากขึ้นเรื่อย ๆ
  เกิดจากความเครียดล้าสะสมจากการทำงาน ได้พัฒนาดัดจัดสรีระ
  ซึ่งคืนสมดุลของระบบอัตโนมัติในร่างกาย ร่างกายจิตใจผ่อนคลาย
 • ก่อตั้งวิสาหกิจสุขภาพชุมชน SHE เป็นกิจการเพื่อสังคมเมื่อปี 2555 เพื่อสร้างระบบสุขภาพภาคประชาชน
 • ได้รับรางวัล Thai Social Enterprise (Change) Awards ปี 2557 และรางวัลจากอีกหลายองค์กร
 • นำดัดจัดสรีระสอนให้กับผู้ต้องขังหญิงก่อนปล่อย สร้างบ้านกึ่งวิถี”เธอ” ขึ้นมารองรับเมื่อพ้นโทษ ทำให้ดัดจัดสรีระ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์ และหลายกระทรวงให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
 • ดัดจัดสรีระ โดย SHE ได้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ปี 2560 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • สำนักงานเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มอบรางวัล Crafting Hope Awards 2018 ให้กับ SHEจากงานการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้ผู้พ้นโทษ สร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Inclusive Society)
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์​
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาเอก Ph.D. Environmental Engineering (Newcastle upon tyne)
– ปริญญาโท วศ.ม. Environmental Engineering (ม.เชียงใหม่)
– ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering (ม.เชียงใหม่)

ประวัติการทำงาน
1 เมษายน 2539 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  
Dondej Tungtakanpoung is a lecturer for Environmental Engineering at the Naresuan University since 1997. He has a B.Eng in Civil Engineering from Chiang Mai University and a PhD in Environmental Engineering from the University of Newcastle upon Tyne, England. After finishing the PhD in 2002, he continued working at Naresuan university with several administrative responsibilities for example Director of Environmental Research Centre and Head of Energy for Environmental Research Unit. 
Except responsibility for the university, he successfully has several experiences for example Committee of Nan River Basin ,Editorial Board for Thai Environmental Engineering Journal and advisor to the Minister of Science and Technology. In 2014, he received the award as the academic person who dedicates himself to social and country for natural and environmental development, arranged by Mass communication and Journalists Association (Thailand).

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา​
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัย ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
วุฒการศึกษา
PhD. (Microbiology) University of Queensland, Australia (2542)
วท.ม . (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (2525)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 (2543)

ตำแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกดมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการ
1) สอนและวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและการจัดการสิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มานานกว่า 29 ปี
2) สอนวิชานโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม ของหลักสูตรนโยบายและวางแผนสังคม ม.ทักษิณ ประมาณ 12 ปี
3) เป็นอาจารย์พิเศษ เช่น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาและคณะทำงานให้กับ หน่วยงานภายนอกหลายสถาบัน
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉ่ง​
สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
การศึกษา
รป.บ.(ตร.) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 62
ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขาอาชญาวิทยาฯ ม.มหิดล

ประวัติการรับราชการ
1 ก.พ.2552 รอง สว.ประจำ รร.นรต.
30 ก.ย.2552 พงส.(สบ1) สน.ทุ่งมหาเมฆ
16 มี.ค.2554 พงส.(สบ1) สภ.วารินชำราบ
1 มิ.ย.2555 รอง สว.สส.กก.สส.บก.น.2
5 มี.ค.2556 รอง สว.กก.ดส.บช.น.
18 พ.ค.2558 รอง สว.ปพ.บก.ป.
16 พ.ค.2559 สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2
7 มิ.ย.2560 สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรทางตำรวจ
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 138
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 90
หลักสูตรการอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP PROTECTION) บก.ถปพ.บช.ก.
หลักสูตร กระโดดร่มแบบกระตุกเอง
พ.ต.ต. ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร​
สารวัตรพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

การเป็นวิทยากรบรรยาย
วิทยากรสอนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาฯครั้งที่ 4 -6
วิทยากรบรรยายการพัฒนาครูโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารในส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร

ผลงานทางวิชาการ
หัวหน้าโครงการวิจัยสภาพแผงอาหารและร้านอาหารรอบโรงเรียนวัดสุทธิวรารามทุนระยะที่ 1
  สำนักงานกองทุนสนับสนุกการวิจัย (สกว.)
หัวหน้าโครงการวิจัยสภาพแผงอาหารและร้านอาหาร รอบโรงเรียนวัดสุทธิวรารามทุนระยะที่ 2
  สำนักงานกองทุนสนับสนุกการวิจัย (สกว.)
– ผู้ร่วมวิจัยศึกษาบ้านเรือนไทยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช
  สำนักงานกองทุนสนับสนุกการวิจัย (สกว.)
– โครงการวิจัยศึกษาปริมาณผลึกเซลลูโลสในกระดาษหลังการไฮโดรลิซิสทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสาหรับเด็กและเยาวชนฯ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
– โครงการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการผสมพลาสติกกับเซลลูโลส
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
– ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีการศึกษาตำแหน่งและความเสถียรของไอออนปนเปื้อนในพลอยธรรมชาติของอลูมิเนียมออกไซด์ Al2O3 ศึกษากลุ่มทับทิมและบุษราคัม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– ศึกษาเกี่ยวกับแก้วเปล่งแสงและการปลดปล่อยพลังงานเพื่อใช้ในการวัดรังสี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโทการสังเคราะห์อนุภาคนาโนคอมโพซิสอลูมิเนียมไททาเนตกับไคโตซานและศึกษาจลนศาสตร์การดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียกลุ่มโลหะหนัก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

พ.ต.ท. วรภัทร สุขไทย​
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

การศึกษา
– รร.เตรียมทหาร (นตท.43)
– รร.นายร้อยตำรวจ (นรต.59)
– ป.โท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
– หลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่น 88
– หลักสูตร สว.รุ่น 111

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2548-52 พงส.(สบ1) สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี
ปี 2552-53 รอง สว.สส. สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี
ปี 2553-54 รอง สว.กก.สส. ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
ปี 2554-55 รอง สวป.สน.บางยี่ขัน บก.น.7
ปี 2555-56 รอง สว.กก.2 บก.ป.
ปี 2556-61 สว.ฝอ.วจ. สยศ.ตร.
ปี 2561-ปัจจุบัน สวป.สน.บางซื่อ บก.น.2

เจนวิทย์ วิโสจสงคราม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

     เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบั๊ดดี้โฮมแคร์ และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

เจนวิทย์ เรียนจบมาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทำงานในสายงานพัฒนาโปรแกรม 6 ปี ต่อมาเป็นครีเอทีฟในโปรดักชั่นเฮ้าส์ของอเมริกาที่มาตั้งสำนักงานในเชียงใหม่ 12 ปี โอกาสนั้นได้ผลิตคอนเท้นต์ และโปรแกรมช่วยสอนเกี่ยวกับงานด้านมนุษยชนของ UN จึงหันมาสนใจงานเพื่อสังคม และได้หันเหมาทำงานด้านสังคมเต็มตัวที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

     เมื่อปี 2552 จนถึงปัจจุบันเจนวิทย์ และทีม  ร่วมกับคุณสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม บั๊ดดี้โฮมแคร์ โดยดำเนินงานในลักษณะโครงการภายใต้งานของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เมื่อปี 2556 รูปแบบกิจการคือ ส่งมอบบริการการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแบบเก็บค่าบิการ ตามความต้องการการดูแล ทั้งแบบอยู่ประจำ และแบบดูแลเป็นบางเวลา พนักงานที่ให้บริการ เป็นผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพื้นเพของเขาเหล่านั้นคือเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา และมีอาชีพที่มีคุณภาพได้ จึงเป็นกิจการที่ตอบปัญหาสังคมทั้งฝั่งเด็ก และผู้สูงอายุไปพร้อมกัน

วรวัฒน์ ศรียุกต์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล

หน้าทีรับผิดชอบ
– การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development)
– การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management)
– ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Corporate Safety and Environment)

กรรมการ และการทำงาน
– คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
– คณะทำงาน Global Compact Network Thailand (GCNT) ภายใต้ United Nations Global Compact (UNGC)
– คณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มพืชผักผลไม้และแปรรูปสมุนไพร หอการค้าไทย
– คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน และโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร
– คณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย
– คณะกรรมการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย
– เลขานุการกลาง คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
– เลขานุการ คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ – เลขานุการ คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตย์แห่งประเทศไทย

– The challenges of urbanization and global crisis of resource limitation have shaped our ways of living in the built environments.

– Architects and designers need to be flexible and able to respond appropriately to more complicated problems e.g. moving fast forward to absolute ageing society, big gap of living standard between the poor and who have the better of.      

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการศึกษา

2550   การตลาด หลักสูตรนานาชาติ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2537   International Trade and Finanace, Economics Department    University of Missouri-Columbia

2531   Economics   University of Missouri-Columbia

2528   เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อำพล อาภาธนากร
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

POSITION
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development Manager)

EDUCATION
2004 – 2008 Ph.D. (Environmental Technology) The Joint Graduate School of Energy and
Environment, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, Thailand.
2002 – 2004 M.Sc. (Environmental Technology) King Mongkut’s University of Technology
Thonburi, Thailand.
1998 – 2002 B.Sc. (Environmental Technology) King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand.
อบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสําหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 (วพม.6) 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน

WORK EXPERIENCES
2002 – 2008 : King Mongkut’s University of Technology Thonburi / Assistant Researcher
May 2008 – 2018 : National Innovation Agency (Public Organization) / Project Manager
April 2018 – Present : National Innovation Agency (Public Organization) / Innovation Development
Manager

เอด้า จิรไพศาลกุล
กรรมการผู้จัดการ เทใจ.คอม
          เอด้าเชื่อว่าสามารถสร้างสังคมไทยที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ภายในช่วงชีวิตของตัวเอง โดยความสนใจหลักในช่วงสิบปีนี้อยู่ในเรื่อง (1) การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ของประชากรในกลุ่มฐานของปิระมิดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาส และ (2) การสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่จากทุกภาคส่วนที่เข้าใจและใส่ใจต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนงานในปัจจุบันและอนาคต

          ปัจจุบันเอด้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ TaejaiDotcom ซึ่งเป็น platform การบริจาคเพื่อพัฒนาสังคมออนไลน์ (Crowdgiving) แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเป็นผู้อำนวยการด้านการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Head, Social Impact Advisory) ของบริษัท ChangeVentures ที่ให้คำปรึกษากับผู้บริจาครายใหญ่ ครอบครัวที่สนใจงานการกุศล และองค์กรภาคการเงินและเอกชนเพื่อใช้การลงทุนเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในอดีต เอด้าเป็นอาจารย์ด้านการประกอบการสังคม (Social Entrepreneurship) และผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์นวัตกรรมสังคม (G-Lab) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจและบุกเบิกกลไกภาครัฐในการสนับสนุนเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นนักกลยุทธ์และวางแผนองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Boston Consulting Group

สินี จักรธนานนท์
ผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย)

        หญิงเก่งแห่งแวดวงพัฒนาสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีโอกาสทำงานกับเด็ก ผู้หญิง ผู้อพยพชาวอินโดจีน และกลุ่มคนต่างๆ ที่ด้อยโอกาส ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องการศึกษา สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ไปจนถึงเรื่องการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ประวัติการศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เฉลิมพงษ์ กล้าขยัน
นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตำแหน่ง
Senior Innovation Developer
National innovation agency (Public Organization), Social Innovation

การศึกษา
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Information Engineering, Master

ความเชี่ยวชาญ
• Develop and manage innovate project in circular economy, green economy and social sector
• Smart system and automation
• Computer and network system

คุณสุวัฒน์ มีมุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

     คุณสุวัฒน์ มีมุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2561  คุณสุวัฒน์เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในด้านเทคโนโลยี  ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการบริหารมากกว่าสามสิบปี
        ท่านสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA จาก Mississippi College, USA
       ท่านเริ่มทำงานด้านคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ด้าน System Integrator ในเครือ CDG สะสมประสบการณ์ กว่า 10 ปี ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
    หลังจากจบการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานที่บริษัท Microsoft สหรัฐอเมริกา เป็นเวลากว่า10 ปี หลังจากนั้นได้เดินทางกลับมาทำงานในประเทศไทยกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ด้าน New Project and Digital Transformation แล้ว มาทำงานกับ บริษัทด้าน System Integrator ชื่อบริษัท G-Able อีก 3 ปี ซึ่งได้ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยี Banking Solutions ร่วมกับธนาคารชั้นนำในประเทศไทยเกือบทุกแห่ง  ต่อจากนั้นในปี พ.ศ.2559 เข้าทำงานกับบริษัท King Power International จำกัด ในตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ ด้าน Digital Business Development  ก่อน เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2561 ดังที่กล่าวมาข้างต้น

คุณจาตุรงค์ สุริยาศศิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

การศึกษา

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ประสบการณ์ฺ

1 ต.ค. 61 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กิจการองค์กรและสังคม)
1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 60 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

พันตำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ หน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

        ในยุคดิจิทัลนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และทำความเข้าใจนวัตกรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ ย่อมที่จะเกิดผลดีทั้งระบบเศรษฐกิจ ชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ แต่อีกด้านหนึ่ง การเรียนรู้ก็ควรที่จะได้เรียนรู้ทั้งในแง่บวกและลบควบคู่กันไปด้วย ก็จะทำให้การใช้ชีวิตมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทในการใช้ชีวิต

กรณรงค์ ถึงฝั่ง
กรรมการผู้จัดการ ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ป.ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ
ป.โท Master of Logistics and Transportation จาก Gothenburg University Sweden และ สถาบันบันฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประวัติการทำงาน
     Fearnleys Asia (Singapore)
     PTT Internation Trading (Singapore)
     Mercuria Energy Trading (Thailand)
     TIPCO Asphalt (Thailand)

ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง และ บริษัท มารีนเนอร์ไทย 2004
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

           ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ดูแลด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ดร.ธีระพล ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันนวัตกรรมทั้งในองค์กร และภายนอกองค์กร จนผลงานเป็นที่ประจักษ์จากรางวัลในเวทีระดับสากลมากมาย โดยเฉพาะนวัตกรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่น ช่วยเหลือเด็กออทิสติก ผู้พิการทางสายตา การสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ประดิษฐ์สิทธิบัตรกว่า 10 รายการ และยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน Startup ผ่านบริษัททรูอินคิวป์ โดยได้ส่งเสริมกระบวนการนวัตกรรมแบบเปิด และ โครงการบ่มเพาะ ร่วมถึงส่งเสริมด้าน social business ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการทางสังคมเกิดขึ้นในประเทศไทย

Semi Hakim

Startup Thailand 2019 brings you a pioneering expert in Food & Agriculture. Semi Hakim, co-founded of the Kök Projekt, an incubator for food, agriculture and water (FAW) sector. Having worked with several companies, NGO’s and governmental, Semi Hakim will share his thoughts on how to empower food entrepreneurs and support the digitalization of FAW sector as one of the esteemed panellists from ‘The Role of accelerators in feeding the world’.